Організація роботи ШМО
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Загальні положення

Шкільне методичне об’єднання —  це добровільне об’єднання вчителів, структурний підрозділ методичної системи школи (району),  створене з метою забезпечення ефективності роботи кожного вчителя, їх творчого розвитку, пропагування нових педагогічних ідей.
У визначенні змісту своєї роботи ШМО керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України.
Шкільне методичне об’єднання (ШМО) створюється, якщо в школі троє або більше вчителів однієї спеціальності. За їх відсутності в школі створюється міжпредметне (циклове) методичне об’єднання вчителів (суспільно-гуманітарного циклу, природничого циклу, математично-природничого циклу тощо).
Керує роботою шкільного методичного об’єднання голова ШМО, якого обирають члени методичного об’єднання строком на 3 роки. По закінченні строку повноважень (через 3 роки) керівник  методичного об’єднання звітує про проведену роботу, її результативність. Рішенням членів ШМО шляхом прямого голосування його може буде переобрано на повторний строк або замінено іншою особою.
Керівник   методичного об’єднання повинен мати вищу або першу кваліфікаційну категорію, користуватися авторитетом серед колег. Він планує свою роботу на навчальний рік, що включає проведення засідань та міжсесійну діяльність.
Засідання шкільного методичного об’єднання проводяться орієнтовно 5-6 разів на рік. Шкільне методичне об’єднання та його керівник підзвітні у своїй роботі загальношкільній методичний раді, адміністрації навчального закладу.
Шкільне методичне об’єднання, керівник шкільного методичного об’єднання можуть бути заохочені (відзначені) за досягнення високих результатів у роботі з учнями, вчителями. Форми і види заохочення регулюються законодавством України.
                                       
Зміст діяльності методичних об’єднань
Шкільне  методичне об’єднання:
організує вивчення нормативної та методичної документації з питань освіти, викладання навчальних предметів, вимог до організації навчально-виховного процесу;
аналізує результати навчального процесу (виконання навчальних програм, результативність навчання);
проводить діагностування вчителів з метою надання методичної допомоги;
організує роботу над методичною проблемою області, школи, ШМО, сприяє самоосвіті вчителів;
забезпечує засвоєння членами ШМО нового змісту освіти, інноваційних технологій;
проводить цілеспрямовану роботу з вдосконалення методики викладання предмету;
організовує взаємовідвідування уроків з предметної тематики з наступним самоаналізом та аналізом досягнутих результатів;
організовує проведення відкритих уроків з певних тем з метою ознайомлення з методичними наробками з предмету;
проводить звіти з питань професійної самоосвіти вчителів, роботі на курсах підвищення професійної майстерності;
вивчає та узагальнює передовий педагогічний досвід учителів, організовує роботу по підготовці їх до атестації;
надає теоретичну і практичну допомогу молодим учителям-початківцям;
сприяє експериментальній, дослідницькій діяльності;
проводить початкову експертизу авторських і авторизованих програм;
вносить пропозиції по формуванню варіативної частини навчального плану закладу , розподілу годин між учителями ( ШМО);
здійснює напрацювання єдиних вимог до оцінки результатів засвоєння програми на засадах навчальних стандартів із предметів;
розробляє і проводить систему проміжної та підсумкової атестації учнів, розробляє завдання для шкільних ( районних )предметних олімпіад та критерії їх оцінювання;
затверджує атестаційний матеріал для процедури підсумкового контролю в перехідних класах, атестаційний матеріал для проведення підсумкової державної атестації у випускних класах ( у разі потреби );
сприяє активізації позаурочної навчальної діяльності учнів ( робота наукових товариств, семінари, конференції, конкурси, предметні тижні, гуртки, тематичні вечори, екскурсії тощо);
забезпечує роботу з обдарованими учнями ( складає банк обдарованих дітей, залучає їх до участі в інтелектуальних і творчих конкурсах, аналізує результативність участі, проводить моніторинг динаміки розвитку школярів);
здійснює роботу з учнями щодо дотримання ними норм і правил техніки безпеки у процесі навчання, веде розробку відповідних інструкцій;
виготовляє наочність та дидактичний матеріал для предметного кабінету (ШМО);
забезпечує участь представників закладів освіти в районних та міських заходах.

Шкільне методичне об’єднання має право:
вносити пропозиції адміністрації школи щодо розподілення навчального навантаження з предмету при тарифікації (інваріантна та варіативна частини навчального плану), оплаті праці педагогічних працівників за завідування навчальними кабінетами, проведення занять предметних кружків;
вирішувати питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх засобів навчання;
вносити пропозиції щодо заохочувальних нагород педагогів та учнів.

Обов’язки керівника методичного об’єднання
Планування та організація діяльності методичного об’єднання протягом навчального року.
Проведення засідань методичного об’єднання (ШМО — орієнтовно 5-6 разів на рік ).
Діагностування, вивчення запитів членів МО щодо підвищення їх професійної майстерності;
Консультація вчителів з питань ведення шкільної документації.
Проведення методичних оперативок ( при потребі ).
Створення умов для якісної самоосвіти вчителів – членів МО.
Контроль за виконанням програм з предметів.
Складання запитань, текстів для зрізових контрольних робіт, олімпіад, інтелектуальних та творчих конкурсів ( серед учнів та вчителів ).
Аналіз якості знань, умінь і навичок учнів, організація обговорення результатів аналізу.
Розробка заходів по подоланню недоліків, виявлених у процесі вивчення стану викладання предмету, знань, вмінь та навичок учнів з даної дисципліни.
Організація роботи по оволодінню вчителями всіма питаннями навчальної програми та додатків до неї.
Ознайомлення членів МО з нормативною базою та рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів, системою оцінювання навчальних досягнень учнів.
Вивчення ходу атестації педагогічних працівників – членів МО.
Організація роботи опорних шкіл та творчих груп.

Вимоги до  Плану роботи методичного об’єднання

План роботи ШМО на рік повинен мати розділи:
—  проблеми: обласна науково-методична проблема (етап її реалізації),  проблеми  школи, шкільного МО ( вони мають бути між собою  взаємопов’язані);
—  аналіз роботи за минулий навчальний рік (проаналізувати   діяльність  МО за всіма напрямками плану за попередній навчальний рік;  результативність участі у   районних, міських, всеукраїнських конкурсах і   олімпіадах (порівняно з минулим роком); вказати досягнення і недоліки в  роботі МО протягом року);
—  задачі МО на   навчальний  рік (виходячи з аналізу роботи за попередній  навчальний рік, враховуючи завдання чергового етапу реалізації обласної  проблеми та нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в поточному навчальному році );
—  характеристика кадрів ( ПІБ вчителя, освіта, категорія, педагогічний стаж, рік останньої атестації,  курсів підвищення кваліфікації, скільки років викладає даний предмет, в яких класах працює);
—  діагностична карта ( на кожного вчителя і узагальнена );
—  вивчення, узагальнення та розповсюдження ППД , інноваційних форм і методів
   роботи  (заходи на рік );
—  організація самоосвіти вчителів (над яким питанням працює вчитель,  термін та
форма звіту з даного питання, інформація про виконання );
—  вивчення знань, умінь та навичок учнів ( заходи на рік);
—  атестація вчителів ( 1. — ПІБ вчителя, що атестується, 2. — категорія, яку має, 3.- рік попередньої атестації, 4. —  педагогічний стаж, 5. — категорія, на яку претендує, 6. – хід атестації: дана колонка  заповнюється керівником МО протягом періоду атестації вчителя ( аналіз відвіданих уроків, відкриті уроки  та позаурочні заходи, виступи тощо);
—  позакласна робота ( планування на рік позаурочних виховних заходів з   предмету,
предметних тижнів, відзначення ювілейних та офіційних дат і т.д. );
—  організація роботи з обдарованими дітьми ( банк обдарованих дітей з  даного предмету, заходи щодо роботи з даною категорією учнів, залучення їх  до участі в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів,  результативність  участі, моніторинг
динаміки розвитку школярів );
—  план засідань МО ( термін засідання, тематика питань, хто відповідає за підготовку
того чи іншого питання );
— інші форми роботи : семінари, конференції, творчі вітальні, засідання  «круглого столу»  тощо;
— організація роботи творчої групи ( члени творчої групи, проблемне питання, над яким
вона працює, розподіл обов’язків, план проведення засідань тощо );
— протоколи засідань МО;
— матеріали, напрацьовані МО ( тексти виступів на МО, рекомендації та заходи, розроблені МО );
 — заходи щодо відзначення знаменних дат, ювілеїв, проведення предметного тижня   тощо ( планується проведення на початку року, а заходи розробляються протягом року );
— нормативні документи : програми, рекомендації щодо викладання предмету, оформлення журналу, ведення зошитів, критерії оцінювання тощо ( бажано  оформити
окрему папку).

Портфоліо керівника методичного об’єднання

Вивчення та впровадження  передового педагогічного досвіду, інноваційних форм і методів роботи

Мета: Розвиток професійних навичок членів методичного об’єднання через озброєння
           педагогів знаннями психолого-педагогічної теорії та  педагогічної практики,
           оволодіння інноваційними формами  та методами  роботи

Теоретичні, психолого-педагогічні семінари
Проблемні лекції, Інтернет-кафе, методичні читання
Педагогічні, методичні, психолого-педагогічні конференції
Педагогічні дискусії, брифінги тощо

Семінари – практикуми, ділові та функціональні ігри
Тренінги, робота динамічних ініціативних творчих груп
Методичний ринг, творчі лабораторії,
Педагогічний експеримент;  захист методичних прийомів, знахідок, ідей, досвідів, педагогічні мости  

Відкриті уроки та заходи, видавнича діяльність
Методичний фестиваль, Ярмарок педагогічних ідей
Конкурс «Учитель року», «Класний керівник року»
«Майстер-клас», засідання «круглого столу»
Методичний марафон, педагогічний турнір
Методичні вернісажі, аукціони, панорами;
Ринги педмайстерності тощоОрганізація самоосвіти вчителів
Мета: Підвищення наукового, фахового та методичного рівня вчителів засобами
            самоосвіти
Етапи організації самоосвіти вчителів
Проведення анкетування, діагностування з метою визначення рівня готовності вчителя до самоосвіти та їх освітніх потреб.
Залучення вчителів до самоосвітньої діяльності ( групові та індивідуальні бесіди, консультації ).
Обрання теми для самоосвіти ( вона має виходити із потреб учителя та бути складовою методичної проблеми , над якої працює школа, методичне об’єднання ).
Складання індивідуального плану самоосвіти ( визначення мети, об’єкта та предмета вивчення, обрання шляхів  реалізації наміченого) .
Процес самоосвіти: вивчення вчителем нової літератури з педагогіки, психології, методики викладання навчальних дисциплін, матеріали передового педагогічного досвіду, педагогічні та методичні журнали, збірники…
Узагальнення досвіду; оформлення результатів та висновків у вигляді реферату, доповіді, педагогічного дослідження, розробки уроку чи циклу уроків тощо.
Звітність з питання самоосвіти : виступ на методичному об’єднанні, методичній раді; проведення відкритого уроку чи циклу уроків; друкування в методичній чи педагогічній пресі і т.д.
Результатом самоосвіти може бути створення авторських освітніх програм.

Планування  роботи МО з самоосвіти вчителів може мати таку форму:
https://drive.google.com/open?id=0B1-BqmXOj2UAQkRpNTI0RlNMMW8Позакласна робота
Мета: розвивати здібності учнів, стимулювати їх творче самовдосконалення, творчу
           активність, підвищити інтерес до предмету, озброїти їх практичним розумінням
             основ   наук, сприяти всебічному розвитку особистості учня
Форми і методи роботи
КВК, турніри, конкурси знавців     Вікторини, брей-ринги         Інтелектуальні аукціони
Ігрові тренінги,  «круглі столи»      Усні журнали, лекторії        Інтелектуальні марафони
Конференції, Інтернет-кафе            Радіогазети, вистави             Поетичні вітальні
Художні вернісажі, диспути          Тематичні дебати                   Шкільна преса, фотостудія
Презентація гуртків, МО                Літературні композиції         Тематичні вечори тощо

Планування  позакласної роботи МО  може мати таку форму:
https://drive.google.com/open?id=0B1-BqmXOj2UAN2hsQmgwMm8zWVk

Примітка: З метою якісної реалізації поставлених завдань і запобігання перевантаження
вчителів і учнів тими ж формами роботи план позакласної роботи МО
доцільно узгоджувати із заступником директора з виховної роботи
Робота з обдарованими дітьми
Мета: Сприяти виявленню обдарованих дітей, створенню умов для їх інтелектуального та творчого розвитку, залучення їх до участі  в предметних олімпіадах, творчих та
інтелектуальних конкурсах різних рівнів
Основні напрямки роботи
Виявлення творчо – або інтелектуально обдарованих дітей.
Закріплення за кожним учнем учителя — предметника, який буде з ним працювати.
Охоплення їх гуртковою або факультативною роботою.
Проведення в закладі предметних олімпіад, творчих та інтелектуальних конкурсів .
Участь обдарованих дітей у районних, міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних творчих та інтелектуальних конкурсах.
Науково-дослідницька робота: організація шкільних наукових товариств, участь у всеукраїнських проектах, ДВ МАН тощо.
Щорічний моніторинг творчого (інтелектуального) зростання кожного обдарованого учня, своєчасне реагування на зниження його результативності.
Розгляд на засіданнях МО стану організації та результативності роботи з обдарованими дітьми.
Заохочення учнів до творчої та інтелектуальної діяльності: нагородження грамотами ; висвітлення їх діяльності та досягнень на сторінках шкільної преси, у шкільних радіожурналах, періодичних виданнях; нагородження цінними подарунками;  встановлення шкільних стипендій;  подяки батькам і вчителям тощо.
Планування  роботи з обдарованими дітьми  може мати таку форму:
https://drive.google.com/open?id=0B1-BqmXOj2UAN2hsQmgwMm8zWVk

Банк даних на обдаровану дитину може складатися з окремих паспортів на обдаровану
дитину або мати форму:
Орієнтовний зразок картки на обдарованого учня
https://drive.google.com/open?id=0B1-BqmXOj2UAN2hsQmgwMm8zWVk

Комментариев нет:

Отправить комментарий