Результативність участі учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах

Звіт про роботу з обдарованою учнівською молоддю
у 2016/2017 навчальному році

Мелітопольської гімназії №9
Мелітопольської міської ради Запорізької області
Керуючись  Указом Президента України № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення  та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Програмою розвитку освіти  Запорізької області на 2013–2017 роки, затвердженою рішенням сесії Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 11,  Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, шкільної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2012-2017 роки «Еліта гімназії – еліта нації», з метою забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку, визначення організаційних, науково-практичних та психолого-педагогічних заходів щодо розробки й упровадження ефективних методів, технологій пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей у школі, розвитку системи профільного навчання роботу педагогічного та учнівського колективу Мелітопольської гімназії №9 протягом 2016/2017 н. р. було спрямовано на реалізацію концепції програми розвитку Мелітопольської гімназії №9.

Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для учнівської громадськості до сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям, позитивної динаміки розвитку гімназії як відкритої інноваційної системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку творчої особистості гімназиста засобами науки та мистецтва.
Пріоритетні завдання досягнення мети програми:
1. Забезпечення для учнів державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів і безоплатності інших рівнів освіти в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Досягнення нової сучасної якості загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх сутності, здібностей та особливостей.
3. Розвиток освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу відповідальності між суб‘єктами освітньої політики, досягнення балансу й актуалізації механізмів державно-громадського управління та піднесення ролі всіх учасників освітнього процесу: тих, хто вчиться, педагогів, батьків.
4. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров‘я, захист прав особистості вихованців, учнів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку.
7. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження  прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу; досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів освітніх послуг; створення і впровадження моделі міжшкільного  інтегрованих об’єднання.
8. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, упровадження  сучасних форм, методів і технологій, вибудовування демократичних комунікацій, ділового партнерства, визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в гімназії.
9. Забезпечення якості освіти, шляхом модернізації гімназійного змісту та освітніх технологій, створення адаптованої моделі старшої школи на основі художньо – естетичної інтеграції та профільного навчання.
10. Створення умов для розвитку обдарованих особистостей  через базовий рівень навчальних дисциплін, профільний рівень, елективні курси, систему підтримки.
11.Активізація діяльності гімназії на обласному, всеукраїнському, міжнародному освітніх просторах в рамках науково - експериментальної діяльності.
12. Модернізація ресурсного(матеріально – технічного, науково – методичного) забезпечення навчального процесу.
Очікувані результати:
§апробація ефективної системи виявлення та супроводу обдарованих гімназистів;
§ефективна інтеграція навчального процесу з додатковою освітою гімназії;
§професійна та особистісна готовність педагогів до роботи з учнями, які мають високий рівень навчально-пізнавальної мотивації;
§подолання емоційних особистісних та інших психологічних бар’єрів, які ускладнюють розвиток обдарованих учнів.

У 2016/2017 навчальному році результати реалізації програми «Еліта гімназії - еліта нації» в рамках проекту «Обдарована дитина» наступні:
ü упровадження в практику роботи вчителів гімназії технології тьюторства, головна мета якої полягає в індивідуалізації навчання, яке розширює класичний принцип індивідуального підходу до навчання: не тільки враховувати особливості кожного учня, але й розробляти для кожного індивідуальну освітню програму;
ü у гімназії вироблені основні вимоги до педагогів – тьюторів, які здійснюють загальне керівництво самостійною позааудиторною роботою учнів;
ü запроваджено роботу постійно діючого семінару для вчителів-тьюторів «Упровадження технології тьюторства в НВП гімназії»;
ü організація підготовки обдарованих гімназистів до інтелектуальних конкурсів за індивідуальними навчальними програмами та маршрутами;
ü реалізація індивідуальних навчальних маршрутів та програм потребує особливої підготовки з боку педагогів;
ü  позитивних тенденцій набула і науково-дослідницька робота гімназистів.
Досвідчені вчителі використовують у роботі елементи інноваційних педагогічних технологій, серед них такі, як:
-  технологія тьюторства
-  технологія особистісно зорієнтованого навчання
-  технологія навчального портфоліо
-  технологія індивідуального ведення школяра
-  художньо-естетичні педагогічні технології
-  інформаційно-комунікативні технології

Роботу творчої науково-експериментальної діяльності педагогічних кадрів з обдарованою молоддю було спрямовано на реалізацію теми «Розвиток педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін в інноваційному освітньому середовищі гімназії».
Необхідно відзначити міжнародний рівень співробітництва, у рамках якого продовжена співпраця із Чеською гімназією художньо-естетичного профілю (м. Пардубиці) .

Профілізація освітнього простору
Сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування в них орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності створює допрофільна та профільна система освіти.
У 2016/2017 н.р. з метою забезпечення розвитку виявлених під час діагностики здібностей та потреб учнів уведено поглиблене вивчення інформаційних технологій та художньої культури у 8-11 класах.
У період за 2016/2017 н.р. гімназія здійснила кроки для розширення своїх технологічних, інформаційних можливостей навчання школярів гімназії через уведення додаткових спецкурсів, факультативів, курсів за вибором. Школярі та вчителі гімназії проявили творчість і мистецьку компетентність, беручи участь у міжнародних освітніх та інформаційно-освітніх проектах та фестивалях, конкурсах.
Результативність
З метою підготовки обдарованих учнів гімназії до інтелектуальних змагань, конкурсів, проведення науково-дослідницької діяльності у варіативну частину навчального плану проводилися індивідуальні заняття з базових дисциплін. Для кожного учня був складений індивідуальний план роботи, затверджений директором. Так, у 2016/2017 н.р. результативними виявилися майже всі заняття з обдарованими учнями. Серед них переможці міського, обласного та всеукраїнського етапів інтелектуальних змагань. Моніторинг рівня навченості свідчить, що всі учні, що знаходяться в банку даних обдарованих і мають індивідуальні години для занять з базових дисциплін, показують достатній і високий рівень знань упродовж року.

Участь учнів у І (шкільному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Навчальний рік
Активність участі
Результативність участі
Кількість учасників
% від кількості учнів школи
Кількість переможців
% від кількості учасників
2014/2015
189
72 %
89
34 %
2015/2016
303
114 %
59
22 %
2016/2017
200
75 %
75
38 %
Зростає показник результативності (на 16 % порівняно з попереднім роком), що свідчить про дієвість управлінського супроводу та ефективність роботи вчителів-предметників зі здібними й обдарованими учнями.

Участь учнів у ІІ (міському) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Навчальний рік
Активність участі
Результативність участі
Кількість переможців
% від кількості учасників
Місце команди
2014/2015
39
18
46 %
V
2015/2016
37
10
27 %
-
2016/2017
34
11
32 %
V

У 2016/2017 навчальному році в ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів брали участь 34 учня 6–11 класів гімназії – переможців І (шкільного) етапу олімпіад. 11 учнів стали призерами, що становить 32% від загальної кількості учасників. Команда учнів Мелітопольської гімназії №9 набрала за результатами участі в 21 предметній олімпіаді міського етапу 23 бали, отримавши одне I місце, чотири II та шість III місць. Серед навчальних закладів нового типу команда учнів нашої гімназії за сумою набраних балів посіла V місце.
Проблемне поле: відсутність призового місця в загальному заліку серед навчальних закладів нового типу. 
Моніторинг результатів участі учнів шкіл міста в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських, міжрегіональних та обласних учнівських олімпіад з навчальних предметів показав, що учні Мелітопольської гімназії посіли 1 призове місце (2014/2015 н.р. – немає учасників, 2015/2016 н.р. – 1 переможець).
Усі призові місця учні гімназії посіли з предметів, які відповідно до Робочого навчального плану або вивчаються на рівні стандарту, або взагалі не вивчаються, що засвідчило високий рівень організації індивідуальної роботи педагогів із обдарованими та здібними учнями.
У 2016/2017 н.р. участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН брали 5 учнів гімназії, з них переможцями стали два учасника конкурсу, що становить 40% результативності участі, один учень посів III місце на Всеукраїнському етапі (у 2014/2015 н.р. чотири з чотирьох, що становить 100 % результативності; у 2015/2016 н.р. – 8 учасників, з них 7 призерів, що становить  88% результативності).  Моніторинг результатів участі учнів шкіл міста й слухачів МАН в ІІ (обласному) етапі конкурсу показав, що гімназія посіла ІІІ місце серед навчальних закладів міста.

Переможці філологічних конкурсів:

П.І.Б. учня
Клас
конкурс
місце
П.І.Б учителя
1.    
Шиліна Олександра
6-Б
ІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
III
Логвиненко Н.Л.
2.    
Кудінова Ю.
4 Б
3.    
Власенко Валерія
10
ІІ (міський) етап Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
І
Саклакова М.М.
4.    
Дорофєєва Ганна
5-Б
ІІ (міський) етап Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
ІІІ
Федоренко В.Ю.
5.    
Єфремова Катерина
9-А
ІІ (міський) етап Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
ІІІ
Атрошенко Є.П.

Результативною виявилася участь учнів школи в міських та обласних етапах конкурсів учнівської творчості:
П.І.Б. учня
Клас
Конкурс
Місце
П.І.Б учителя
1.      
Островська Діана
11
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості з номінації «Історія України і державотворення»
І міськ
І обл
Корвєгін О.І.
2.      
Бабенко Анна
10
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості з номінації «Література»
І міськ
ІI обл
Саклакова М.М.
3.      
Єфремова Катерина
10
ІІ Всеукраїнський конкурс есе
«Я – європеєць»
І міськ
ІІI обл
Саклакова М.М.
4.      
Єфремова Катерина
10
Обласний конкурс есе «Європа починається з тебе»
III обл
Саклакова М.М.
5.      
Балабіна Софія
9-А
Конкурси Шевченківського тижня МАН
Дипломант
Атрошенко Є.П.
6.      
Козарук Анастасія
11
Міжрегіональний фестиваль ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив»
II міськ
Бєкєтова С.Є.
7.      
Гребельна Ганна
11
Міжрегіональний фестиваль ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив»
II обл
Бєкєтова С.Є.


Результативність участі учнів гімназії в міському інтелектуальному марафоні:
П.І.Б. учня
Клас
Конкурс
Місце
П.І.Б учителя
1.      
Требухова Єлизавета
9-А
конкурс знавців російської мови
II
Бєкєтова С.Є.
2.      
Бєлік Поліна
5-А
конкурс юних математиків «Зоряна година»
Переможець у номінації «Практик»
Кобилинська В.О.
3.      
Дорофєєва Гання
5-Б
конкурс знавців англійської мови «Happy Learner» для учнів 5-7 класів
Гран-прі
Рєзанова М.І.
4.      
Козарук Анастасія
11
конкурс з художньої культури «Меандр»
Дипломант
Сейтаріфова Е.Е.
5.      
Команда учнів гімназії
Міська краєзнавча гра «Ти – мелітополець»
II
Рубан М.М.

Співробітництво вчителів з Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Б.Хмельницького та іншими освітніми установами:
П.І.Б. учня
Клас
Конкурс
Місце
П.І.Б учителя
1.      
Требухова Єлизавета
9-А
Мистецький форум фестиваль «Полікультурні артдіалоги
Дипломант
Колос Н.В.
2.      
Усков Михайло
Вокальне відділення
Дипломант
Варда О.Є.
3.      
Ансабль народного танцю «Світанок»
Хореографічне відділення
Дипломант
Ускова А.Л.
4.      
Македонський Кирило
9-А
учасник проекту «Майбутнє Запорізького краю – талановиті діти»
Дипломант
5.      
Власенко Валерія
10
Дипломант
6.      
Козарук Анастасія
11
Дипломант
7.      
Ансабль народного танцю «Світанок»
Хореографічне відділення
Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти
Лауреат III ступеня
Ускова А.Л.

Педагоги школи сприяли підготовці переможців обласного рівня:
1.  Обласний конкурс-виставка «Космічні фантазії» - Макруха Єлизавета, диплом III ступеня. Керівник – Катюха С.М., учитель образотворчого мистецтва, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист».
2.  XXV Ювілейний Обласний молодіжний фестиваль естадного мистецтва «Зорепад – 2016» - Вокальний ансамбль «Колосок» у жанрі сучасна пісня, диплом учасника. Керівник – Колос Н.В., учитель музичного мистецтва, спеціаліст першої категорії.
3.  Зональний тур XVI Обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина – 2017» - вокальний ансамбль «Колосок». Керівник – Колос Н.В., учитель музичного мистецтва, спеціаліст першої категорії.
4.  Зональний тур XVI Обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина – 2017» - вокальний ансамбль «Співаночки». Керівник – Козлова Г.П., учитель музичного мистецтва, спеціаліст першої категорії.

Педагоги школи сприяли підготовці переможців міжнародного рівня:
1.  V Міжнародний конкурс  виконавців на народних інструментах «Арт-Домінантна – 2017» м. Харків - інструментальний ансамбль (7-10 класи), ІІІ місце. Художній керівник – Антоненко Олександр Миколайович, учитель музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент МДПУ ім. Богдана Хмельницького.
2.  VIII Міжнародний фестиваль-конкурс «Музика любові» - Усков Михайло, лауреат I ступеня. Керівник – Варда Ольга Євгенівна, учитель музичного мистецтва, спеціаліст другої категорії. 
3.  IV Міжнародний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй» - Требухова Єлизавета, лауреат II ступеня в номінації «академічний вокал».  Керівник – Колос Н.В., учитель музичного мистецтва, спеціаліст першої категорії. Концертмейстер – Демидова О.В., спеціаліст.
4.  IV Міжнародний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй» - вокальний ансамбль «Колосок», лауреат II ступеня. Керівник – Колос Н.В., учитель музичного мистецтва, спеціаліст першої категорії. Концертмейстер – Демидова О.В., спеціаліст.
5.  IV Міжнародний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй» - вокальний ансамбль «Колосок», лауреат I ступеня. Керівник – Козлова Г.П., учитель музичного мистецтва, спеціаліст першої категорії. Концертмейстер – Демидова О.В., спеціаліст.
6.  IV Міжнародний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй» - вокальний ансамбль «Колосок», лауреат II ступеня. Керівник – Варда О.Є., учитель музичного мистецтва, спеціаліст другої категорії.

Учні гімназії традиційно беруть участь у інтерактивних дистанційних конкурсах. У 2016/2017  н.р. було організовано участь у 13 конкурсах.
з/п
Назва дистанційного
інтелектуального конкурсу
Кількість учасників
Результат
Шкільний координатор
1.       
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»
3
Відмінний результат – 3
Федак І.М. , учитель інформатики
2.       
Україно-естонський освітній проект «Міксіке в Україні»
3
Учасники
Федак І.М., учитель інформатики
3.       
Всеукраїнський конкурс з німецької мови «Орлятко»
3
Сертифікат учасника – 1
Срібний сертифікат – 1
Бронзовий сертифікат – 1
Жовтоконь С.М., учитель німецької мови
4.       
Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»
20
Сертифікат учасника – 15
Срібний сертифікат – 4
Золотий сертифікат – 1
Власенко Г.І., учитель англійської мови
5.       
Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»
Осіння сесія – 38
Весняна сесія – 39

Диплом I ступеня – 1
Диплом учасника – 37

Рубан М.М., учитель історії
6.       
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
Осіння сесія – 18
Відмінний результат – 5
Добрий результат – 5

Михаільченко В.А.
7.       
Міжнародна природнича гра «Геліантус»
35
Диплом I ступеня – 2
Диплом III ступеня – 6
Грамота за найкращий результат:
 з географії – 2;
з хімії – 2; з фізики – 5;
 з біології – 1
Диплом переможця на шкільному рівні – 9
Сертифікат учасника – 8
Пєстова Т.Г., учитель біології
8.       
Всеукраїнська предметна олімпіада «Олімпус»  (українська мова та література)
6
Диплом лауреата  – 2
Диплом учасника – 4
Федоренко В.Ю., учитель української мови
9.       
Всеукраїнська предметна олімпіада «Олімпус» (англійська мова)
10
Диплом учасника – 10
Власенко Г.І., учитель англійської мови
10.  
Всеукраїнська гра з англійської мови «Пазл»
35
Диплом III ступеня – 1
Диплом II ступеня – 1
Диплом I ступеня – 1
Власенко Г.І., учитель англійської мови
11.  
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
12
Сертифікат учасника – 9
Диплом III ступеня – 3
Атрошенко Є.П., учитель української мови та зарубіжної літератури
12.  
Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс МАН-ЮНІОР  (Технік-юніор)
14
Сертифікат I ступеню – 3
Сертифікат II ступеню – 7
Сертифікат учасника –  4
Сапожнікова Н.Д., учитель фізики
13.  
Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс МАН-ЮНІОР  (Астроном-юніор)
11
Сертифікат II ступеню – 6
Сертифікат учасника – 5
Сапожнікова Н.Д., учитель фізики
14.  
Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс МАН-ЮНІОР  (Історік-юніор)
15
Сертифікат I ступеню – 11
Сертифікат II ступеню – 4
Корвєгін О.І., учитель історії

Шкільним координаторам вищезазначених дистанційних конкурсів та вчителям-предметникам необхідно проводити підготовку та роз’яснювальну роботу щодо участі в дистанційних конкурсах упродовж усього навчального року, мотивуючи та стимулюючи випробовування знань, умінь та навичок з базових предметів.

Свідченням високого рівня сформованості самоосвітньої компетентності учнів є функціонування на базі школи учнівського товариства «Нова генерація» – добровільне творче об’єднання здібних та обдарованих учнів, які прагнуть поглиблювати свої знання в окремій галузі науки, техніки, мистецтва; виявлення, розвиток і підтримка обдарованої особистості та розширення наукового світогляду, організація змістовного дозвілля.

На сьогодні до товариства входять 28 учнів. Раду товариства очолює голова Гребельна Ганна, учениця 11 класу, яка разом із керівником гуртка «Основи наукових досліджень» учителем біології вищої категорії Пєстовою Т.Г. координує роботу Товариства. Рада Товариства збирається раз на місяць для координації дій, погодження планів, підбиття підсумків. Товариство працює за річним планом, розробляє та реалізує програму головних напрямків діяльності.
Товариство організовує свою діяльність у формі:
- індивідуальної роботи учнів під керівництвом учителів школи;
- участі в конференціях, інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, турнірах;
- конкурсів-захистів рефератів (науково-дослідницьких робіт);
- випуску шкільної газети.
Традиційним видом роботи з обдарованими учнями в школі є проведення предметних тижнів. Щороку проводяться предметні тижні з фізичної культури, математики, історії, іноземної мови, медіакультурної грамотності, тиждень українських традицій, тиждень мистецтва, російської мови та художньої культури, екозліт, на яких проходять семінарські заняття, учнівські конференції, інтелектуальні випробування для учнів з базових предметів тощо. Предметні тижні є одним із шляхів виявлення здібних учнів та поповнення шкільного банку обдарованих дітей. Учні гімназії є слухачам предметних відділень МАН. 

Інформаційні матеріали роботи НТУ «Нова генерація» розміщені на блозі http://novag9g.blogspot.com

Позитивні тенденції:
ü Стабільна участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-юніор ерудит» з номінацій «Еколог-юніор», «Астроном-юніор», «Технік-юніор» протягом 3 років, що сприяє розвитку розвитку дослідницьких навичок гімназистів.
ü Залучення філологічно здібних учнів до конкурсів з метою їх подальшої участі в олімпіадах різних рівнів.
ü Вагомі щорічні результати в конкурсах з профільної освіти: інформатика, веб-дизайн.
ü Активна участь у Міжнародних конкурсах з вокального та інструментального мистецтва.

Проблемне поле:                                                             
ü Посилення результативності участі на ІІІ етапі ВУО.
ü Участь у ІV етапі МАН, ІІІ етапі ВУО.

Шляхи подолання проблеми:
ü Введення філологічного профілю навчання.
ü Поглиблене вивчення таких дисциплін: української мови, української літератури, інформатики, креслення.
ü Продовжити підготовку обдарованих учнів за індивідуальними навчальними програмами та маршрутами.
ü Виконання наказу «Про управлінське супроводження підготовки здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань 2017 року».
ü Посилення підготовки учнів до конкурсів на первинних етапах Всеукраїнських конкурсів.
ü Посилення відповідальності педагогів-тьюторів до результативності участі учнів у конкурсах.
ü Урахування результатів роботи з обдарованими учнями в ході атестації педагогів гімназії.

ü Вшанування роботи педагогів-тьюторів, нагородження грамотами та подяками за плідну роботу.

Звіт про роботу з обдарованою учнівською молоддю у 2015/2016 навчальному році Мелітопольської гімназії №9 Мелітопольської міської ради Запорізької області

 Керуючись  Указом Президента України № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення  та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Програмою розвитку освіти  Запорізької області на 2013–2017 роки, затвердженою рішенням сесії Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 11, на виконання міської Програми «Обдарованість» на 2011–2013 рр., Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, шкільної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2012-2017 роки «Еліта гімназії – еліта нації», з метою забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку, визначення організаційних, науково-практичних та психолого-педагогічних заходів щодо розробки й упровадження ефективних методів, технологій пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей у школі, розвитку системи профільного навчання роботу педагогічного та учнівського колективу Мелітопольської гімназії №9 протягом 2015/2016 н. р. було спрямовано на реалізацію концепції програми розвитку Мелітопольської гімназії №9.

Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для учнівської громадськості до сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям, позитивної динаміки розвитку гімназії як відкритої інноваційної системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку творчої особистості гімназиста засобами науки та мистецтва.
Пріоритетні завдання досягнення мети програми:
1. Забезпечення для учнів державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів і безоплатності інших рівнів освіти в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Досягнення нової сучасної якості загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх сутності, здібностей та особливостей.
3. Розвиток освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу відповідальності між суб‘єктами освітньої політики, досягнення балансу й актуалізації механізмів державно-громадського управління та піднесення ролі всіх учасників освітнього процесу: тих, хто вчиться, педагогів, батьків.
4. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров‘я, захист прав особистості вихованців, учнів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку.
7. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження  прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу; досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів освітніх послуг; створення і впровадження моделі міжшкільного  інтегрованих об’єднання.
8. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, упровадження  сучасних форм, методів і технологій, вибудовування демократичних комунікацій, ділового партнерства, визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в гімназії.
9. Забезпечення якості освіти, шляхом модернізації гімназійного змісту та освітніх технологій, створення адаптованої моделі старшої школи на основі художньо – естетичної інтеграції та профільного навчання.
10. Створення умов для розвитку обдарованих особистостей  через базовий рівень навчальних дисциплін, профільний рівень, елективні курси, систему підтримки.
11.Активізація діяльності гімназії на обласному, всеукраїнському, міжнародному освітніх просторах в рамках науково - експериментальної діяльності.
12. Модернізація ресурсного(матеріально – технічного, науково – методичного) забезпечення навчального процесу.
Реалізація поставлених завдань здійснювалась в рамках проекту «Обдарована дитина».
Мета: забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів як важливого чинника становлення особистості, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства.        
Завдання:
1.   Розробка комплексної програми пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої учнівської молоді  «Еліта гімназії-еліта нації».
2.    Створення в гімназії єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.
3.    Об‘єднання потенціалу системи освіти гімназії, сім’ї, різних соціальних інституцій, громадськості у забезпеченні творчої реалізації обдарованих учнів.
4.   Удосконалення  системи підтримки і заохочення обдарованих учнів.
Системна плідна робота з творчого та інтелектуального розвитку дитини проводиться через упровадження основних положень та завдань програми          «Еліта гімназії – еліта нації».
Мета програми – створення культуротворчого навчального середовища, яке сприятиме розвитку здібностей і самореалізації учнів з урахуванням їх природних обдаровань.
Завдання програми щодо роботи з обдарованими гімназистами:
§  створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації здібностей учнів;
§  надання психолого-педагогічної підтримки;
§  стимулювання творчої діяльності обдарованих учнів засобами технології навчального портфоліо;
§  розвиток здібностей та обдаровань через інтеграцію навчання та мистецтва;
§  участь у проектній та дослідницькій діяльності;
§  налагодження роботи наукового товариства «Нова генерація».
 Завдання програми щодо роботи з педагогічним колективом:
§  розробка методик і діагностик щодо виявлення обдарованих учнів;
§  вивчення та упровадження технології індивідуального ведення школяра, технології навчального портфоліо;
§  упровадження в навчальний процес усіх видів та форм інтелектуальної та творчої самореалізації учнів;
§  налагодження конструктивних стосунків з громадянськими структурами, вищими навчальними закладами щодо спільної роботи з обдарованими учнями;
§  підвищення педагогічної культури батьків з питань виховання обдарованих учнів;
§  підвищення педагогічної майстерності вчителів шляхом упровадження інноваційних технологій у НВП.
Очікувані результати:
§  апробація ефективної системи виявлення та супроводу обдарованих гімназистів;
§  ефективна інтеграція навчального процесу з додатковою освітою гімназії;
§  професійна та особистісна готовність педагогів до роботи з учнями, які мають високий рівень навчально-пізнавальної мотивації;
§  подолання емоційних особистісних та інших психологічних бар’єрів, які ускладнюють розвиток обдарованих учнів.
У 2015/2016 навчальному році результати реалізації програми «Еліта гімназії - еліта нації» в рамках проекту «Обдарована дитина» наступні:
На гімназійному рівні:
ü Упровадження в практику роботи вчителів гімназії технології індивідуального ведення школяра, головна мета якого полягає в сприянні становленню та збереженню неповторної індивідуальної особистості обдарованої дитини.
ü Організація підготовки обдарованих гімназистів до інтелектуальних конкурсів за індивідуальними навчальними програмами та маршрутами.
ü Реалізація індивідуальних навчальних маршрутів та програм потребує особливої підготовки з боку педагогів. У гімназії вироблені основні вимоги до педагогів – тьюторів, які здійснюють загальне керівництво самостійною позааудиторною роботою учнів.
ü Запроваджено роботу постійно діючого семінару для вчителів-тьюторів «Упровадження технології індивідуального ведення школяра».
ü  Позитивних тенденцій набула і науково-дослідницька робота гімназистів.
З метою підготовки обдарованих учнів гімназії до інтелектуальних змагань, конкурсів, проведення науково-дослідницької діяльності у варіативну частину навчального плану проводилися індивідуальні заняття з базових дисциплін. Для кожного учня був складений індивідуальний план роботи, затверджений директором школи. Так, у 2015/2016 н.р. результативними виявилися майже всі заняття з обдарованими учнями. Серед них переможці міського, обласного та всеукраїнського етапів інтелектуальних змагань. Моніторинг рівня навченості свідчить, що всі учні, що знаходяться в банку даних обдарованих і мають індивідуальні години для занять з базових дисциплін, показують достатній і високий рівень знань упродовж року.

Наукові та творчі досягнення та результативність участі 
у конкурсах та змаганнях

Досягнення учнів
Міжнародний рівень
ü Другий Міжнародний Літній бліц-конкурс з Веб-дизайну та комп’ютерної графіки, номінація «Краща графічна реалізація»  – І місце.
ü XIIМіжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів
ü Міжнародна природнича гра «Геліантус»: 26 переможців – Iмісце
ü Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»: «Добрий результат»: 5 учасників
ü Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»: переможці – 4 учні
ІІІ Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй»: І місце – номінація «Академічний вокал», ІІ місце – номінація «Народний спів»

Всеукраїнський рівень
Всеукраїнський конкурс «Колосок»: 38 учасників, 7 переможців
ü Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус» - 5 учнів – «Відмінний результат».
ü Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-юніор ерудит»: «Астроном-юніор» – 8 учасників мають сертифікат «Відмінний результат»; «Добрий результат» - 8 учасників; учасник – 1 учень
«Технік-юніор» - 2 учасника мають сертифікат «Добрий результат»; учасників – 10 учнів.
«Історик-юніор» - 7 учасниківмаютьсертифікат «Відмінний результат»; 8 учасниківмаютьсертифікат «Добрий результат»; учасник – 1 учень
Всеукраїнський конкурс з німецькоїмови «Орлятко»: «Золото» - 1 учень; «Срібло» - 1 учень: «Бронза» - 1 учень.
Національниймолодіжний конкурс творівепістолярного жанру «Подорож в літо»: I місце
ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Імперія зірок 2016»: ІІІ місце – номінація «Академічний вокал»Обласний рівень
ü Обласний етап ВУО: III місце – 1 учень.
ü Обласний етап Всеукраїнського конкурсу МАН:   I місце – 1 учень,        ІІ місце – 2 учня, ІІІ місце – 4 учня.
ü Обласний конкурс «Наша країна – Україна» - IIIмісце.
ü Обласний конкурс есе «Європапочинається з тебе» - Iмісце.
Обласнийетап конкурсу «Я – європеєць»: III місце
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої!»: I місце
Обласний конкурс - виставка «Космічні фантазії»: ІІ місце – 2 учня, ІІІ місце – 1 учень.
Обласний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Подаруй мені казку»: І місце – 2 колективи (номінація «Вокал»),
ІІІ місце – 1 учень (номінація «Образотворче мистецтво»).
Обласний конкурс - виставка «Народна іграшка»: І місце.
Обласний конкурс малюнків, плакатів і фотографій «Дружать діти на планеті»: ІІ місце – 2 учня, ІІІ місце – 1 учень.
Обласний конкурс дитячої та юнацької творчості «Збережемо Україну разом»: І місце – номінація «Образотворче мистецтво».
Обласний конкурс дитячого малюнка «Шляхами мужності славетних козаків»: ІІІ місце.
ХV обласний конкурс творчості патріотичного спрямування: дипломант – 1 колектив (номінація «Українська народна пісня»).
V Обласний фестиваль-конкурс хорового мистецтва «Мій спів тобі, мій краю рідний!»: І місце – 3 колективи.
Обласний фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Україна – це Ми!»: І місце – 1 колектив.
Обласний фестиваль-конкурс інструментальної музики «Музична веселка»: І місце – 2 колективи, ІІ місце – 1 колектив.
Обласний фестиваль-конкурс вокальної музики «Зіркове сяйво»: ІІ місце – 1 колектив.
Міський рівень
ü Всеукраїнські учнівські олімпіади, ІІ етап – ІІ місце – 2 учня, ІІІ місце – 8 учнів.
ü Міський конкурс з математики «Зоряна година»: III місце – 1 учень
ü Міський етап конкурсу з української мови ім. Т.Г. Шевченка:II місце – 2 учня
Міськийетап конкурсу «Я – європеєць»: I місце
Міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої!»: I місце
Літературний конкурс «Шануй Тараса велика родина»: I місце
МіськийетапОбласного конкурсу-виставки «Народна іграшка»:
 2 учня – лауреат, 1 учень – дипломант.
Міський заочний обласний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»: 14 учнів – лауреати, 3 учня – дипломанти.
МіськийетапуВсеукраїнського конкурсу дитячогомалюнка та живопису напротипожежну і техногенну тематику: 1 учень – лауреат.
Міськийетап заочного обласного
дитячого конкурсу малюнків
«Мирний атом в долоняхлюдини»: 1 учень – лауреат, 2 учня – дипломант.
Зональний тур XV обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина»: І місце -  1 колектив.
Міськийетаптворчихконкурсів
Місячникабезпеки в 2015 році,
номінація «Літературні твори»:
1 учень – лауреат, 1 учень – дипломант.
Міськийетапобласного конкурсу
юнихекскурсоводів «Край, в якому я живу:екскурсія для друга», напрям «Музейнаекскурсія»: 2 переможця.
Міські змагання зі спортивного орієнтування на приз Алексеєва М.О.: ІІІ місце.
Міські змагання з аеробіки: ІІ місце.
Міські змагання з шахів: ІІ місце.

Позитивні тенденції:
ü Стабільна участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-юніор ерудит» з номінацій «Еколог-юніор», «Астроном-юніор», «Технік-юніор» протягом 3 років, що сприяє розвитку розвитку дослідницьких навичок гімназистів.
ü Залучення філологічно здібних учнів до конкурсів з метою їх подальшої участі в олімпіадах різних рівнів.
ü Вагомі щорічні результати в конкурсах з профільної освіти: інформатика, веб-дизайн.
ü Активна участь у Міжнародних конкурсах з вокального та інструментального мистецтва.

Проблемне поле:                                                                
ü Посилення результативності участі на ІІІ етапі ВУО.
ü Участь у ІУ етапі МАН, ІІІ етапі ВУО.

Шляхи подолання проблеми:
ü Введення філологічного профілю навчання.
ü Поглиблене вивчення таких дисциплін: української мови, української літератури, інформатики, креслення.
ü Продовжити підготовку обдарованих учнів за індивідуальними навчальними програмами та маршрутами.
ü Виконання наказу «Про управлінське супроводження підготовки здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань 2016 року».
ü Посилення підготовки учнів до конкурсів на первинних етапах Всеукраїнських конкурсів.
ü Посилення відповідальності педагогів-тьюторів до результативності участі учнів у конкурсах.
ü Урахування результатів роботи з обдарованими учнями в ході атестації педагогів гімназії.
ü Вшанування роботи педагогів-тьюторів, нагородження грамотами та подяками за плідну роботу.

Таким чином, робота щодо управлінського супроводження участі здібних і обдарованих учнів у інтелектуальних конкурсах протягом 2015/2016 року була спрямована на реалізацію концепції програми розвитку гімназії, проекту «Обдарована дитина», програми «Еліта гімназії - еліта нації». Проблемне поле труднощів, які виникали протягом року окреслено, шляхи подолання сплановано. Саме на реалізацію поставлених задач націлено направити роботу колективу у 2016/2017 навчальному році.

2014-2015 н.р.

Учні гімназії постійні учасники районних, регіональних, обласних, всеукраїнських конкурсів, предметних олімпіад, змагань, турнірів. Відповідно до програм «Еліта гімназії – еліта нації» в гімназії діє комплексна система підготовки та роботи з обдарованими дітьми.
Протягом року учні брали участь та ставали призерами як індивідуальних, так і командних змаганнях.
ü Другий Міжнародний Літній бліц-конкурс з Веб-дизайну та комп’ютерної графіки, номінація «Краща графічна реалізація»  – І місце;
ü Міський конкурс з Веб-квесту «Хто живе в комп’ютері» – II місце;
ü Міський конкурс з інформатики «Комп’ютерний геній» -  II місце;
ü Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-юніор ерудит»: «Астроном-юніор» – 5 учасників мають сертифікат «Відмінний результат»;
«Технік-юніор» - 22 учасника мають сертифікат «Добрий результат»;
«Історик-юніор» - 12 учасників мають сертифікат «Відмінний результат»; 7 учасників мають сертифікат «Добрий результат»;
ü Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер 2014» - 2 учасника мають сертифікат «Відмінний результат»; 3 учасника мають сертифікат «Добрий результат»;
ü Міський конкурс «Знай і люби свій край» - I місце;
ü Обласний конкурс «Наша країна – Україна» - III місце;
ü Міський конкурс учнівської творчості, номінація «Література» - I місце;
ü Обласний конкурс есе «Європа починається з тебе» - I місце.

Комментариев нет:

Отправить комментарий