Технологія Веб-квест у методичному арсеналі сучасного вчителя

Народжені в індустріальному і працюючі в інформаційному суспільстві люди мають вже звикнути до того, що зміни в їх житті відбуваються все частіше. Як перебудувати себе? Як зробити себе сучасним? Які навички треба мати? Якими технологіями володіти? Ці питання турбують всіх, а особливо вчителів. Бо це вчителі разом з батьками та громадою створюють майбутнє вже сьогодні. Вчитель сьогодні повинен бути сучасним! А значить володіти сучасними технологіями. Вчителі в останні роки все частіше поповнюють свою методичну скарбничку новими формами і методами навчання.
В педагогіці виокремлюють пасивні, активні та інтерактивні моделі навчання:
 •  пасивна - учень виступає в ролі "об'єкта" навчання (слухає і дивиться);
 •  активна - учень виступає "суб'єктом" навчання (самостійна робота, творчі завдання);
 •  інтерактивна - учень стає суб'єктом взаємодії, він сам бере активну участь у процесі навчання, йдучи своїм індивідуальним маршрутом.
Пасивні і активні технології є класичними у навчанні. Наша задача розглянути інтерактивну технологію веб-квест.
Навіщо потрібна технологія веб-квест у навчанні?
Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів і форм організації навчальної діяльності. Навчання має розвивати самостійне критичне і творче мислення. З цією метою багато вчителів вже давно використовують проектну технологію, залучаючи ресурси мережі Інтернет. Але велика кількість інформації в мережі та її якість не тільки не спрощують процес роботи над проектом, але й ускладнюють його. Одне з можливих рішень даної проблеми це технологія веб-квест.
Quest —це цілеспрямований пошук.
Цим словом позначається один з різновидів комп’ютерних ігор, пов’язаних з пригодами.
Це детектив, в ході якого розгадується таємнича загадка.
Вперше модель web-квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні Доджем у 1995 р.
Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на уроках.
Що таке веб-квест?
 1. Веб-квест — це пошукова діяльність, спрямована по одному або декількох маршрутах, ведуча до певних цілей. Шлях до мети повинен бути розбитий на кілька етапів, переходи по яких ґрунтуються на сукупності зібраної інформації.
 2. Веб-квест - проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.
 3. Веб-квест — це ситуація з чіткими ролями всіх учасників
Веб-квест в освіті:
 •  Веб-квест - це приклад організації інтерактивного освітнього середовища.
 •  Освітній веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють і навчаються, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу.
 •  Веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі.
Веб-квест у навчанні:
 •  Веб-квест (webquest) - це проблемне завдання з елементами рольової гри.
 •  Веб-квест - це формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету.
 •  Веб-квест – це дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час.
Структура веб-квесту:
 •  Вступ
 •  Завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо.
 •  Ресурси
 •  Процес роботи
 •  Оцінка
 •  Висновок
На першому етапі викладач проводить підготовчу роботу, знайомить учнів із темою, формулює основну проблему, учні розподіляють ролі в команді.
Завдання веб-квеста є окремими блоками питань і переліками адрес в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, щоб при відкритті сайту учень розумів принципи для відбору матеріалу, виділення головного з усієї інформації, яку він знаходить. Ця стадія веб-квесту має найбільший розвивальний потенціал: при пошуку відповідей на поставлені питання удосконалюється критичне мислення, уміння порівнювати і аналізувати, класифікувати об'єкти і явища, мислити абстрактно. Певне керування процесом з боку викладача може проводитися через надання списку запитань, поширення прикладів, схем. Розробник веб-квесту Берні Додж, визначив наступні види завдань для веб-квестів:
 •  Переказ — демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.
 •  Планування та проектування — розробка плану або проекту на основі заданих умов.
 •  Самопізнання — будь-які аспекти дослідження особистості.
 •  Компіляція — трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.
 •  Творче завдання — творча робота у певному жанрі - створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.
 •  Аналітична задача — пошук і систематизація інформації.
 •  Детектив, головоломка, таємнича історія — висновки на основі суперечливих фактів.
 •  Досягнення консенсусу — вироблення рішення по гострій проблемі.
 •  Оцінка — обґрунтування певної точки зору.
 •  Журналістське розслідування — об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).
 •  Переконання — схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
 •  Наукові дослідження — вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.
Наступним є етап оформлення результатів, у межах якого відбувається осмислення проведеного дослідження. Робота передбачає відбір значимої інформації і представлення її у вигляді слайд-шоу, буклету, анімації, постеру або фоторепортажу. Обговорення результатів роботи над веб-квестами можна провести у вигляді конференції, щоб учні мали можливість продемонструвати власний практичний доробок. Результати веб-квеста для звіту можуть мати різноманітні форми: база даних; діалог, історія або приклад для вивчення; он-лайн документ, який містить аналіз неоднозначної ситуації, повідомляє основні тези і спонукає користувачів додати власні коментарі або не погодитися з авторами; проведення псевдо-інтерв’ю з експертом протягом заняття або публікація його у мережі Інтернет. На цьому етапі розвиваються такі риси особистості як відповідальність за виконану роботу, самокритика, взаємопідтримка і уміння виступати перед аудиторією.
Можна практикувати розміщення результатів роботи над веб-квестом в мережі Інтернет на спеціалізованих сайтах, таким чином досягаючи трьох цілей: учні розуміють, що завдання є матеріальним і високотехнологічним; вони отримують аудиторію, зацікавлену у результатах їх праці; у них з’являється можливість зворотного зв'язку з боку аудиторії.
Завершальним етапом є оцінювання, однак обов’язковим для веб-квесту є попереднє (до початку роботи) оголошення його принципів. Критерії оцінки можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та інше). В оцінці підсумовується досвід, який був отриманий учнем при виконанні самостійної роботи за допомогою технології веб-квест. У завданнях з деяких тем логічним є включення до заключної частини риторичних питань, які стимулюватимуть активність пошукової роботи.
Що дає використання цієї технології?       
Веб-квест сприяє:
 •  пошуку Інтернет інформації, яку доручає учням вчитель,
 •  розвитку мислення учнів на стадії аналізу, узагальнення та оцінки інформації,
 •  розвитку комп'ютерних навичок учнів і підвищенню їх словникового запасу,
 •  заохоченню учнів навчатися незалежно від вчителя,
 •  розвитку дослідницьких і творчих здібностей учнів,
 •  підвищенню особистісної самооцінки.
Технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд компетенцій:
 •  використання інформаційних технологій для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтів, баз даних тощо);
 •  самонавчання і самоорганізація;
 •  робота в команді(планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;
 •  вміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обгрунтовувати свій вибір;
 •  навик публічних виступів
При використанні веб-квесту у навчанні підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. Веб-квест являє собою не простий пошук інформації в мережі, адже учні, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію, роблять висновки. Крім того учасники веб-квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності.
Як створити веб-квест?
 •  Крок 1: визначте теми.
 •  Крок 2: виберіть сайт, на якому розміщена матриця (шаблон) для створення веб-квесту.
 •  Крок 3: надайте завдання, вибрав одну із форм:
 •  у вигляді презентації;
 •  у вигляді тексту;
 •  візуальний матеріал.
 •  Крок 4: придумайте систему оцінювання.
 •  Крок 5: знайдіть джерела інформації, якими користуватимуться учні для пошуку відповідей.
 •  Крок 6: маючи на аркуші приблизний план і основну інформацію приступайте до розміщення веб-квесту на сайті.
Переваги даної технології в тому, що її можна застосувати для будь-якого шкільного предмету, для організації як урочної індивідуальної або групової роботи, так і позакласної.
Приклади веб-квестів
Інформаційні ресурси 
Використані джерела:
 1.  Желізняк Л.Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/
 2. Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/32834/
 3. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76–80.
 4. Таратухина Т. А. Использование технологии веб-квест в учебном процессе. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nsportal.ru//schola/snostrannye-yazyki/library/ispozovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse

Веб-квест з географії (вчитель: Рубан М.М.)

Комментариев нет:

Отправить комментарий